מידע מקצועי


בדף זה אספנו מידע שימושי הנוגע לכל תחומי ההתמחות של המשרד. יש לשים לב כי כלל החוקים והתקנות מפורשים ומתפרשים מחדש ע"פ פסקי דין, החלטות מנהליות והחלטות ממשלה. ולכן יש לבדוק באופן מדוקדק את את משמעות הכתוב ואת האופן המדוייק שבו מפרש בית המשפט את הסעיפים והתקנות.

 

להלן קישורים ומידע שימושי הנוגע נושאי התמחות המשרד:

1. חוק האזרחות – חוק האזרחות תשי"ב 1952

2. חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) תשי"ג 1953

3. חוק האזרחות והכניסה לישראל הוראת שעה תשס"ג 2003

4. חוק הירושה תשכ"ה 1965

5. חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה 1965

6. פקודת התעבורה נוסח חדש.

7. תקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין והמנהל בבית הדין לעררים) תשע"ד 2014.

8. מדינות פטורות מאשרת ביקור לישראל.   

נהלים:

1. נוהל 5.2.0009 – נוהל הסדרת מעמד בן זוג של אזרח ישראלי.

2. נוהל 5.2.0008 – נוהל הסדרת מעמד לבן זוג נשוי של אזרח ישראלי.

3. נוהל 9.5.0001 טיפול בבקשות למתן היתר ורישיון שהייה לעובדים זרים בענף התעשייה.

4. נוהל 4.3.0001 טיפול באזרחות בכוח לידה וישיבה.

5. נוהל ייצוג מעסיקים בפני מדור התשלומים.

6. נוהל טיפול בבקשות ועררים.

7. נוהל שינוי שם פרטי במשרד הפנים.

8. נוהל שינוי שם משפחה במשרד הפנים.

מדיניות כניסת זרים בתקופת הקורונה.

פס"ד עדאלה בג"ץ 7052/03